Právne informácie

V zmysle § 58 Zákonníka práce :

Zamestnávateľ alebo ADZ sa  môže  so zamestnancom v pracovnom pomere písomne dohodnúť, že ho dočasne pridelí na výkon práce k inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „užívateľský zamestnávateľ“).

V pracovnej zmluve uzatvorenej medzi ADZ a zamestnancom sa ADZ zaviaže zabezpečiť zamestnancovi dočasný výkon práce u užívateľského zamestnávateľa a dohodnú sa podmienky zamestnania.

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať najmä názov a sídlo užívateľského zamestnávateľa, deň, keď dočasné pridelenie vznikne, a dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo, druh práce a miesto výkonu práce, mzdové podmienky a podmienky jednostranného ukončenia výkonu práce pred uplynutím doby dočasného pridelenia. Tieto náležitosti musí obsahovať aj pracovná zmluva uzatvorená medzi ADZ a zamestnancom, ak sa táto pracovná zmluva uzatvára na určitú dobu.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec dočasne pridelený, ukladá zamestnancovi v mene zamestnávateľa alebo ADZ počas dočasného pridelenia pracovné úlohy, organizuje, riadi a kontroluje jeho prácu, dáva mu na tento účel pokyny, utvára priaznivé pracovné podmienky a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci rovnako ako ostatným zamestnancom; vedúci zamestnanci užívateľského zamestnávateľa nemôžu voči dočasne pridelenému zamestnancovi robiť právne úkony v mene ADZ.

Počas dočasného pridelenia poskytuje zamestnancovi mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila. Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne pridelených zamestnancov musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa.

Pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania sú:

 • pracovný čas, prestávky v práci, odpočinok, práca nadčas, pracovná pohotovosť, práca v noci, dovolenka a sviatky,
 • mzdové podmienky,
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
 • náhrada škody v prípade pracovných úrazov alebo chorôb z povolania,
 • náhrada pri platobnej neschopnosti a ochrana nárokov dočasných zamestnancov,
 • ochrana tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, žien a mužov starajúcich sa o deti a mladistvých,
 • právo na kolektívne vyjednávanie,
 • podmienky stravovania.

Ak ADZ, ktorá zamestnanca dočasne pridelila, uhradila zamestnancovi škodu, ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním u užívateľského zamestnávateľa, má nárok na náhradu voči tomuto užívateľskému zamestnávateľovi, ak sa s ním nedohodne inak.

Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.

Užívateľský zamestnávateľ poskytuje ADZ informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania porovnateľného zamestnanca u užívateľského zamestnávateľa.

Užívateľský zamestnávateľ, ku ktorému bol zamestnanec pridelený ADZ,

 1. a) informuje dočasných zamestnancov o všetkých svojich voľných pracovných miestach tak, aby im bola poskytnutá rovnaká príležitosť ako ostatným zamestnancom získať trvalé zamestnanie,
 2. b) zabezpečí dočasným zamestnancom prístup k svojim sociálnym službám, za rovnakých podmienok ako svojim zamestnancom, ak tomu nebránia objektívne dôvody,
 3. c) umožní dočasným zamestnancom prístup k vzdelávaniu rovnako ako svojim zamestnancom,
 4. d) poskytuje zástupcom zamestnancov informácie o využívaní dočasných zamestnancov v rámci informácií o svojej situácii v zamestnanosti.

Dočasní zamestnanci sa započítavajú na účely voľby zástupcov zamestnancov podľa § 233 ods. 2 a 3.

V zmysle § 58 a Zákonníka práce :

ADZ sa môže s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce.

Dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom musí obsahovať

 1. a)meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a miesto trvalého pobytu dočasne prideleného zamestnanca,
 2. b)druh práce, ktorú bude dočasne pridelený zamestnanec vykonávať, vrátane predpokladov na zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu, alebo iných predpokladov podľa osobitného zákona, ak sa na výkon tohto druhu práce vyžadujú,
 3. c)dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo,
 4. d)miesto výkonu práce,
 5. e)deň nástupu dočasne prideleného zamestnanca na výkon práce u užívateľského zamestnávateľa,
 6. f)pracovné podmienky, vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ktoré musia byť najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca užívateľského zamestnávateľa,
 7. g)podmienky, za ktorých môže zamestnanec alebo užívateľský zamestnávateľ skončiť dočasné pridelenie pred uplynutím doby dočasného pridelenia,
 8. h)číslo rozhodnutia a dátum vydania rozhodnutia, ktorým sa ADZ vydalo povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

Dohoda medzi ADZ a užívateľským zamestnávateľom o dočasnom pridelení zamestnancov musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.

V zmysle § 58b Zákonníka práce:

ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohody podľa § 58a, ktoré zakazujú uzatvorenie pracovného pomeru medzi užívateľským zamestnávateľom a zamestnancom po jeho pridelení ADZ alebo ich uzatvoreniu zabraňujú, sú neplatné.

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:

 1. a) je držiteľom modrej karty Európskej únie
 2. b) má udelený prechodný pobyt na  účel zamestnania na základe potvrdenia o  možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
 3. c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
 4. d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
 5. e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
 6. f) spĺňa podmienky podľa § 23a zák. č. 5/2004 Z.z. – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!

Ďalšie informácie v prípade zamestnávania osôb tretích krajín kde sa nevyžaduje modrá karta a pod. :

Povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM sa nevyžaduje u štátneho príslušníka tretej krajiny:

 1. a) ktorý má udelený trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 2. b) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie,23a) po uplynutí 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 3. c) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
 4. po uplynutí 12 mesiacov nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 5. ktorý je rodinným príslušníkom držiteľa modrej karty
 6. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 6 písm. b) alebo písm. c) alebo podľa písmena ah) alebo
 7. ktorý je rodinným príslušníkom štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f) prvého bodu,
 8. d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý má právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
 9. e) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel štúdia, okrem poslucháča jazykovej školy, a výkon jeho práce nepresiahne u všetkých zamestnávateľov 10 hodín týždenne alebo 20 hodín týždenne, ak je študentom vysokej školy, alebo tomu zodpovedajúci počet dní alebo mesiacov za rok,
 10. f) ktorý má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja24a) a
 11. ktorý vykonáva výskum alebo vývoj na základe dohody o hosťovaní24b) alebo
 12. ktorého pedagogická činnosť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu nepresiahne celkovo 50 dní v kalendárnom roku,
 13. g) ktorý má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,24c)
 14. h) ktorý je žiadateľom o udelenie azylu a vstup na trh práce mu umožňuje osobitný predpis,25)
 15. i) ktorému bol udelený azyl,
 16. j) ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,
 17. k) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko,26)
 18. l) ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku a ktorý je
 19. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo
 20. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
 21. m) ktorý zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 22. n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,27)
 23. o) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,
 24. p) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,
 25. r) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu,28)
 26. s) ktorý vykonáva odbornú prax alebo odborný výcvik podľa osobitných predpisov28a) v školách alebo školských zariadeniach,
 27. t) ktorý úspešne absolvoval štúdium na strednej škole alebo štúdium na vysokej škole na území Slovenskej republiky,
 28. u) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia jeho kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní, najviac na jeden rok,
 29. v) ktorý nedovŕšil 26 rokov veku a ktorý bude zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež alebo programov pre vzdelávanie, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,
 30. w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
 31. x) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti, štatutárny orgán obchodnej spoločnosti alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc,28b) vykonávaním činností, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 32. y) ktorý pre obchodnú spoločnosť, ktorej bola poskytnutá investičná pomoc, zabezpečuje na základe obchodnej zmluvy dodávky tovaru alebo služieb a tento tovar dodáva alebo uskutočňuje montáž, záručné a opravárenské práce, práce týkajúce sa nastavenia systémov výrobných zariadení, programátorské práce alebo odborné školenia, a to počas obdobia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci,
 33. z) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,
 34. aa) ktorý vykonáva činnosť pre právnickú osobu, ktorej bolo vydané osvedčenie o významnej investícií,28c) a ktorý
 35. riadi túto právnickú osobu alebo jej organizačnú zložku alebo
 36. má mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti alebo poznatky nevyhnutné pre prevádzku spoločnosti, výskumné techniky alebo manažment, ak vykonávanie tejto činnosti nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku,
 37. ab) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov,
 38. ac) ktorému bol predĺžený tolerovaný pobyt z dôvodu, že je obeťou obchodovania s ľuďmi,28d)
 39. ad) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu rešpektovania jeho súkromného a rodinného života,28e)
 40. ae) ktorému bol udelený tolerovaný pobyt z dôvodu nelegálneho zamestnávania za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok, ak je jeho prítomnosť nevyhnutná na účely trestného konania,28f)
 41. af) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 42. ag) ktorý má udelené národné vízum28g) a,
 43. na ktorého sa vzťahuje program pracovnej dovolenky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,
 44. ktorý sa podieľa na realizácií filmového projektu na území Slovenskej republiky,
 45. ah) ktorý u neho dočasne pôsobí na základe mobility28h) od zamestnávateľa v členskom štáte Európskej únie v rámci vnútropodnikového presunu,
 46. ai) ktorý pre centrum strategických služieb28i) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.

Začiatok a skončenie zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v niektorom z písmen a) až ag) oznamuje zamestnávateľ úradu práce predložením formulára informačnej karty dvojmo spolu s kópiou dokladu preukazujúceho uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu do 7 pracovných dní od nástupu alebo skončenia zamestnania, resp. vyslania. Jeden výtlačok úrad práce potvrdí a vráti zamestnávateľovi na kontrolné účely. V prípade vyslania má túto povinnosť voči úradu práce organizácia, kuhttp://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSZ/OISS/NOVELA_ZAKONA_1.5.2017/Priloha_12.rtf ktorej je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný na výkon práce na území SR (informujúca organizácia).

Príslušným úradom prace je úrad, v ktorého územnom obvode bude št. príslušník tretej krajiny zamestnaný, resp. bude realizovať výkon práce na základe vyslania na účel poskytovania služieb  (t. j. rozhodujúce je miesto výkonu zamestnania nie sídlo zamestnávateľa). V prípade, že výkon zamestnania, resp. vyslania bude na viacerých miestach, uvedie sa na informačnej karte sídlo zamestnávateľa, resp. inf. organizácie, a doplní sa poznámka o miestach výkonu práce. Informačná karta sa predkladá úradu príslušnému podľa sídla zamestnávateľa, resp. inf. organizácie. Ak štátny príslušník tretej krajiny má pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný vzťah  u viacerých zamestnávateľov na území SR, každý z jeho zamestnávateľov má ohlasovaciu povinnosť voči úradu práce.

V prípade vyslania na výkon práce štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, by vyslaní pracovníci mali mať pri sebe formulár A1 t. z. potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve alebo žiadosť o jej vystavenie, resp. doklady, ktoré potvrdzujú, že je zamestnanec sociálne zabezpečený vo vysielajúcom členskom štáte EU/EHP/Švajčiarska. Za vyžiadanie uvedených formulárov je zodpovedný zamestnávateľ a žiada o ne v domovskom členskom štáte. V prípade štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorých vyslal zamestnávateľ, ktorý je etablovaný na území iného členského štátu ako svojich zamestnancov na výkon práce na účel poskytovania služieb, by mal mať pri sebe aj doklad potvrdzujúci ich legálne zamestnanie,  udelené v členskom  štáte vyslania.

Dočasné zamestnávanie osôb z tretích krajín s povolením na zamestnanie:

Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje v prípade zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny ak:

 1. a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
 2. b) bude zamestnaný ako námorník na lodi registrovanej v Slovenskej republike alebo na lodi, ktorá sa plaví pod vlajkou Slovenskej republiky,
 3. c) má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, v období do uplynutia 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny,
 4. d) má udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,22da) v období do uplynutia 12 mesiacov od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky,
 5. e) je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,
 6. f) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (napr. vnútropodnikový transfer v zmysle zmluvy o WTO v trvaní najviac do 90 dní)

Postup zamestnávateľa

V prípade písmen a) až d) musí zamestnávateľ oznámiť VPM aspoň 15 pracovných dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie úradu práce, príslušnému podľa miesta výkonu práce. VPM oznámi úradu práce osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo cez stránku http://www.istp.sk/.  Zamestnávateľ pri nahlasovanom VPM musí zaznačiť, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce.

Ak zamestnávateľ stanoví pri nahlásenom VPM, na ktoré plánuje prijať štátneho príslušníka tretej krajiny, podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad práce nie je povinný pri výbere uchádzačov o zamestnanie zohľadniť túto podmienku, okrem profesií, kde je na výkon zamestnania znalosť jazyka nevyhnutná a okrem úradných jazykov používaných v členských štátoch EU. V prípade pracovných pozícií, na ktoré sú potrební zamestnanci s vyššou odbornou kvalifikáciou, je zamestnávateľom stanovená podmienka ovládania cudzieho jazyka úradom akceptovateľná.

V prípade písmen e) a f) sa VPM nenahlasuje. Avšak vyslaniu štátnych príslušníkov tretej krajiny na výkon práce na území SR (bod e)) a udeleniu povolenia na zamestnanie predchádza rokovanie právnickej alebo fyzickej osoby u ktorej budú vykonávať prácu (informujúca organizácia) s úradom práce, na ktorom sa odsúhlasia počty, profesie a obdobie vyslaných zamestnancov. Z rokovania sa vyhotoví záznam, v ktorom budú spísané dohodnuté podmienky výkonu práce vyslaných zamestnancov u informujúcej organizácie, na základe čoho sa budú udeľovať povolenia na zamestnanie.