Etický kódex

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Cieľom etického kódexu je stanoviť základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov, ktoré je každý zamestnanec povinný ctiť a dodržiavať, a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie dôvery verejnosti vo výkon pracovnej ako aj reprezentačnej a výchovnej činnosti pracovnej a personálnej agentúry.
 2. Účelom kódexu je posilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa zamestnancov a zúčastnených osôb pri výkone svojich pracovných povinností.
 3. Základné atribúty výkonu výchovno-vzdelávacej a pracovnej činnosti zamestnancov agentúry predstavujú:
 4. a) výchovou sa rozumie komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej,
 5. b) vzdelávaním sa rozumie cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou,
 6. c) výchovno-vzdelávacou potrebou sa rozumie požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho postavenia zamestnanca,
 7. d) pracovnou činnosťou sa rozumie odborné pôsobenie a výkon práce za dohodnutú odmenu s predpokladom na spoľahlivé, presné a včasné plnenie dohodnutých pracovných úloh s vysokým výrokom na disciplínu a dodržanie všeobecných záväzných predpisov.

Čl. 2
Základné princípy správania sa zamestnávateľa

 1. Zamestnávateľ si riadne plní svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi.
 2. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom dôstojné podmienky pre riadny výkon ich povinností a podporuje možnosti ďalšieho vzdelávania zamestnancov.
 3. Zamestnávateľ vytvára zamestnancom zdravé pracovné a súťažné podmienky pre odborný a profesijný rast zamestnancov.

Čl. 3
Základné princípy správania sa zamestnanca

 1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi zamestnávateľa.
 2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na náležitej odbornej úrovni v súlade s požadovanou a dosiahnutou klasifikáciou, ktorú si v prípade potreby štúdiom priebežne prehlbuje, s najväčšou mierou slušnosti, porozumenia, ochoty a bez akýchkoľvek predsudkov.
 3. Zamestnanec pri výkone svojej činnosti koná a vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky alebo strpieť prejavy, ktoré sú v rozpore so základnými pravidlami slušného správania.
 4. Zamestnanec vo vzťahu k nadriadeným zamestnancom preukazuje náležitú úctu, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy, pracuje kreatívne podľa možnosti svojho pracovného zaradenia.
 5. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľujú pracovné úlohy, hodnotia čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci nadriadeného voči podriadeným a dbajú na to, aby sa dodržiavala zásada rovnakého a antidiskriminačného zaobchádzania a odmeňovania zamestnancov.
 6. Zamestnanec pri práci v kolektíve pracuje tolerantne, vyhýba sa konfliktom a nevyvoláva ich.
 7. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre deti a žiakov ako aj verejnú mienku, svojím správaním prispieva k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti spoločnosti.
 8. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone svojej činnosti s potrebnou dôvernosťou a poskytuje im príslušnú ochranu. Prihliada pritom patrične k právu verejnosti na prístup k informáciám v rozsahu danom príslušnými zákonmi (najmä zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov).

Čl. 4
Konflikt záujmov

 1. Zamestnanec nepripustí, aby došlo ku konfliktu jeho súkromného záujmu s jeho postavením ako zamestnanca AP. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre neho, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má osobnostné alebo osobitné vzťahy.
 2. Zamestnanec sa nezúčastní žiadnej činnosti, ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho pracovných povinností alebo ktorá tento výkon obmedzuje.